1.21.2011

ඇවිත් පලයන් එක දවසකට...

ආයෙමත් පරණ ඉරම හෙටත් 
පෑව්වාට....
මකර තොරණින් කැන්දගෙන යන්න 
බැරිවුනාට....
එන පාර දිගට 
මල් නොපිපුනාට....
යථාර්තයට බයේ 
ගුලිවෙලා හැංගුනාට...
ඇවිත් පලයන්...
යන්නං කියන්න....
ජීවිත කාලයම මට 
උඹත් එක්ක 
ජීවත් වෙන්න.....